Personuppgiftspolicy

Denna policy gäller från och med 2021-05-21

SFT Bredbandsgruppen AB (org. nr. 556715–3696) (nedan ”Smartify”) levererar installations- och supporttjänster till konsumenter, företag samt organisationer och i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter.

Vi värnar om integriteten hos alla våra kunder och andra personer som kommer i kontakt med oss. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med denna policy och de krav som gäller enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Du hittar här information om vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt får information om dina rättigheter i sammanhanget. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss på hej@smartify.se.

1. Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

En personuppgift är alla upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, exempelvis ett namn, personnummer eller kontaktuppgifter. Denna policy beskriver bland annat den personuppgiftsbehandling som vi genomför och ger dig information om dina rättigheter som registrerad.

Smartify är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker enligt denna personuppgiftspolicy.

2. Beskrivning av vår personuppgiftsbehandling

Vår personuppgiftsbehandling går främst ut på hantering av namn- och kontaktuppgifter i samband med bokning och genomförande av våra tjänster. Vi beskriver nedan vilka personuppgifter som omfattas av vår personuppgiftsbehandling, ändamål och rättslig grund för denna samt varaktigheten av behandlingen.

2.1 Vilka personuppgifter behandlar Smartify?

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kundnöjdhetsuppgifter
 • Uppdragsbeskrivning, t.ex. installation av skrivare

2.2 Ändamål med behandling

Smartify behandlar inom ramen för sin verksamhet personuppgifter. Detta sker då för följande ändamål:

 1. För att boka en tekniker och Smartify skall kunna utföra uppdraget
 2. För att kunna debitera för uppdraget
 3. För att hantera eventuella reklamationer
 4. För kvalitetsuppföljning och förbättring av verksamhet
 5. För att marknadsföra våra tjänster och liknande tjänster under och efter att vi avslutat vår kundrelation
 6. För att skapa förutsättningar för nya kontakter och nya affärsmöjligheter
 7. Hantering av RUT-ansökningar och efterkontroll
 8. För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter

2.3 Rättslig grund för behandling

För personuppgiftsbehandlingar som sker utifrån beskrivna ändamål sker detta med följande rättsliga grunder:
För punkterna 1-3 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att Smartify ska kunna fullgöra de avtal som finns mellan parterna.
För punkterna 4-5 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Smartifys intresse att behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan är större än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
För punkten 6 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter ett medgivande där den registrerade aktivt och entydigt lämnat sitt samtycke till Smartify att behandla personuppgift.
För punkten 7-8 under avsnittet Ändamål med behandling ovan, är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter den att Smartify i sin roll som personuppgiftsansvarig skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

2.4 Hur Smartify får tillgång till dina personuppgifter

Smartify försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan behandling av personuppgifter påbörjas. Du samtycker till behandling genom beställning av våra tjänster, enligt Smartify Allmänna villkor – Produkter och Tjänster.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • När du beställer våra tjänster
 • När du anmäler ditt intresse för våra tjänster
 • När du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • När du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

3. Dina rättigheter som registrerad

Av GDPR följer att du som registrerad har rättigheter som du kan göra gällande i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.
Som kund och användare av Smartifys tjänster har du följande rättigheter:

 • Att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter eller att ställa frågor till oss
 • Att när som helst begära att få en kopia av den information som vi har lagrad
 • Att vid eventuella fel har du rätt att begära ändring av dina uppgifter

För att hävda din rätt kan du kontakta Smartify på 077-446 60 60 eller via övriga tillgängliga kontaktvägar som återfinns på vår hemsida. Sådan begäran ska framställas skriftligen och vara undertecknad. Vi kan behöva vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär ett utdrag.

4. Mottagare av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall Smartify lämnar ut personuppgifter till leverantörer så hanterar och analyserar dessa personuppgifter på uppdrag av Smartify och är bundna av avtal som reglerar att de följer kraven enligt GDPR samt Smartifys rutiner gällande hantering och lagring av personuppgifter. Detta kan bland annat avse tjänsteleverans, fakturahantering och Skatteverkets hantering av RUT-avdrag.

5. Överföringar till tredjeland

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES (så kallade tredjeländer).

6. Lagringstider

Personuppgifter som samlas in i samband med bokning av tjänst lagras inte längre än vad som krävs för att uppfylla garanti på utförd tjänst. För konsument gäller konsumentköplagen (3 år) eller för att leva upp till krav från Skatteverket (5 år).Uppgifter för marknadsföring sparas som längst 12 månader efter avslutat uppdrag.

7. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Vänligen se mer information om användningen av cookies i vår policy kring cookies.

8. Klagomål

Du har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se) gällande vår hantering av personuppgifter.